Kunnan tehtävänä on yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä hyvinvoinnin edistäminen. Kunnassa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja päätöksenteossa otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi. Haluamme Kangasalan olevan mahdollisimman hyvä paikka syntyä ja kasvaa aikuiseksi. Kaupunkimme haluaa strategiansa mukaan profiloitua palvelevaksi, toimintakulttuuriltaan uudistuvaksi ja sujuvan arjen Kangasalaksi ja olla edelläkävijä. Vuonna 2020 lapsiystävällisyyttään kehittää UNICEFin tuella jo 37 kuntaa. Malli tavoittaa 30 prosenttia Suomessa asuvista lapsista.

Hakeutuminen mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin tukee Kangasalan tavoitteita kaikille väestöryhmille toimivan kaupungin kehittämisessä ja edistää poikkihallinnollista yhteistyötä lasten hyväksi. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Mukaan hakeutuminen edellyttää, että Kangasala tekee selvityksen siitä miten lapset tällä hetkellä huomioidaan eri hallintoprosesseissa ja tekee toimintasuunnitelman jonkin osa-alueen kehittämiseksi lapset paremmin huomioivaksi. Kahden vuoden kehitystyön jälkeen Kangasala voi hakea UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa.

  • Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon.

  • Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita.

  • Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita.

  • Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

  • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista.

  • Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ja/tai valtuustoryhmät esitämme, että Kangasala päättää tehdä tarkemman selvityksen Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen tähtäävän prosessin käynnistämisestä Kangasalla yhteistyössä Suomen Unicef ry:n kanssa ja Kangasala hakisi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta toimintamalliin mukaan vuoden 2021 haussa, joka alkaa maaliskuussa.

Lisätietoa mallista ja hakeutumisesta löytyy osoitteesta: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/ Liittyviä käsitteitä: Lapsivaikutusten arviointi https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsivaikutusten-arviointi/ Lasten oikeuksien sopimus https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/

Kangasalla 14.12.2020

Kangasalan Vihreä valtuustoryhmä