Ilkon ja Liutun alueita kaavoitetaan parhaillaan tiiviisti Vatialassa. Myös ranta-alueille on osoitettu lisärakentamista, mikä aiheuttaa riskin Pitkäjärven rehevöitymiselle ja alueen luontoarvojen näivettymiselle. Pitkäjärvi on pieni ja herkkä järvi, jonka vedenviipymä on verrattain pitkä. Järvi on siis erityisen altis kärsimään liiallisesta ravinnekuormituksesta. Ongelmia aiheuttaa esimerkiksi epäpuhtaat hulevedet. 17.5.2017 päivätyn Ilkon asemakaavan laajennuksen mukaan alueelle on jo 2006 suunniteltu luonnonsuojelualuetta, mutta se on korvattu maa- ja metsätalousalue -merkinnällä ja määräyksellä, että alueen luonnontilaa muuttavia toimia ei saa tehdä. Vaikuttaa siltä, että kaavoittamista on haluttu helpottaa luontoarvojen kustannuksella. Valtuuston vuonna 2014 hyväksymässä Vatialan osayleiskaavan selostuksessa otetaan kantaa alueen luontoarvoihin toteamalla, että koko Pitkäjärven pohjoisosan ranta-alue on arvokasta luontokohdetta kalliorinteineen ja liito-oravametsineen. Osayleiskaava tunnistaa jo nyt ranta- ja kallioalueiden tärkeyden merkinnöillä luo-1, luo-2 ja ge-1 (Kuva 1.). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty, joten luonnonsuojelualueen perustamiselle on tältäkin osin tarvetta. Uusin liito-oravaselvitys on tehty tänä vuonna Pitkäjärven asemakaavan nro. 850 alueella. Suora lainaus selvityksen tuloksista: ”Keväällä 2021 Pitkäjärven rantametsä on edelleen liito-oravan käytössä, ja metsikkö sopiikin hyvin liito-oravan elinympäristöksi. Alueelta löytyi liito-oravan papanoita yhteensä 18 puun tyveltä, yhden puun latvassa oli myös mahdollinen risupesä.” Pitkäjärven kalliot on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavan tausta-aineistoihin kuuluvassa selvityksessä (Anne Lindholm 2015: Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015). Tässä selvityksessä Pitkäjärven kalliot mainitaan valtakunnallisesti merkittäväksi kalliokohteeksi (arvoluokka 4). Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat (luokat 1–4) osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 arvokkaina geologisina muodostumina. Kyseisillä alueilla on inventoinneissa arvioitu olevan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja/tai erikoisia luonnonesiintymiä. Maakuntakaavan mukaan arvokkaat kallioalueet tulee ottaa huomioon suunniteltaessa näiden alueiden maankäyttöä. Ilkon jylhässä kallioseinämässä ja sen läheisyydessä on lähteitä, joita tulisi sekä vesiensuojelun, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta vaalia. Paljolti lähteiden ansiosta alueella on harvinaista kalliokasvillisuutta ja biotooppeja. Alueen rikkaan luonnon on huomioinut myös Kangasalan Luonto ry, joka tekee parhaillaan kasvi- ja puulajien kartoitusta Pitkäjärven pohjoisrannan alueella. Ilkko ja Liuttu ovat houkuttelevia ja luonnonläheisiä asuinalueita. Mikäli kuormitamme tulevaisuudessa aluetta raskaalla rakentamisella, heikennämme alueen kiinnostavuutta, luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä ja maisemallisia arvoja. Lisärakentamisen vastapainoksi alueella tulee suojella siellä olevia arvokkaita alueita, jotka samalla tarjoavat sekä lähiseudun, että koko Kangasalan asukkaille luonto- ja maisema-arvoiltaan koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen hienon ja helposti saavutettavan lähiluontokohteen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on sukupolvemme merkittävimpiä tehtäviä. Mikäli Pitkäjärven alueen arvokasta luontoa ei suojella, on vaarana, että alueen monimuotoinen ja rikas luonto sekä järven elinvoima katoaa lopullisesti. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki kartoittaa sopivat alueet ja perustaa luonnonsuojelualueen Pitkäjärven etelä-, itä- ja pohjoisosien alueille niin, että luonnonsuojelualue kattaa järven ranta-alueet lähialueineen mahdollisimman pitkälle kohti Liutun asuinaluetta. Kartoitus tehdään mahdollisuuksien mukaan yhtä aikaa jo aiemmin vuonna 2021 tehdyn Kaukajärven-Pitkäjärven luonnonsuojelualoitteen kanssa, jotta luonnonsuojelualueesta/-alueista saadaan yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Vihreän valtuustoryhmän puolesta Kristiina Härkönen Kuva 1. Pitkäjärven ranta-alueita Vatialan osayleiskaavassa. Lyhenteiden selitykset löytyvät kaavamäräyksistä: https://www.kangasala.fi//home/kangasalanvihrea/public_html/content/uploads/2018/04/27_maaraykset.pdf Lähteet: Vatialan osayleiskaava: https://www.kangasala.fi//home/kangasalanvihrea/public_html/content/uploads/2018/04/27_kaava.pdf Pitkäjärven liito-oravaselvitys vuodelta 2021: https://www.kangasala.fi//home/kangasalanvihrea/public_html/content/uploads/2021/07/Pitkajarven-asemakaavan-850-liito-oravaselvitys_-2021.pdf Keskustelu Kangasalan Luonto ry:n puheenjohtaja Markku Välimaan kanssa 9.8.2021 Tietoa Pitkäjärvestä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Pitk%C3%A4j%C3%A4rvi_(Kangasala,_Liuttu) Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015: https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/content/uploads/Arvokkaat_kallioalueet_raportti.pdf