Seksuaaliterveyden opintojen laatu ja määrä vaihtelevat hyvin paljon ympäri Suomea.

Vihreän valtuustoryhmän tietoon on tullut, että kangasalalaiset nuoret tunnistavat tämän omissa kokemuksissaan peruskouluopetuksessa. Opetuksen laatu vaihtelee ja riippuu paljon opettajan opetustyylistä ja mielenkiinnosta asian opettamiseen. Opetuksen epätasalaatuisuus ei ole linjassa tasapuolisuuden vaatimukseen oppilaita kohtaan.

Opetussuunnitelmassa asia on hyvin avattu ja ohjeistettu. Sieltä löytyy kattavaa opetussisältöä myös seksuaalisesta monimuotoisuudesta ja psyykkisistä muutoksista sekä näiden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Aikuisten tulee ymmärtää, että seksuaalisuudesta puhumatta jättäminen ei ole lapsen suojelemista. Lapsi voi tahtomattaan törmätä ei-toivottuun seksuaaliseen tietoon ja materiaaliin. Jos hänellä on jo entuudestaan oikeaa tietoa, hänen on helpompi käsitellä aihetta ja pyytää aikuiselta apua.

Seksuaalisuudesta puhuminen ehkäisee lasten ja nuorten mahdollisia myöhemmin ilmeneviä ongelmia, kuten esimerkiksi mielenterveyden ongelmia ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Seksuaaliterveyden huomioiminen säästää siis myös erikoissairaanhoidon palveluja tulevaisuudessa.

Suora lainaus nuoren kokemuksesta:

”Olin netissä chatissä, jossa nuoret kertoivat omia kokemuksiaan ja mielipiteitään koulujen seksuaaliterveyden opinnoissa. Tässä vaiheessa myös kannattaa mainita, että chatissä oli aikuinen asiantuntija paikalla valvomassa, ja pitämässä keskustelua yllä.

Sain tietää monta mielipidettä, muun muassa, että seksuaaliterveyden opintojen laatu ja määrä vaihtelevat hyvin paljon ympäri Suomea. Tämä alkoi mietityttää. Suomihan tunnetaan hyvästä koulutuksesta, mutta miksi sitten elämän perusasioista keskustelua, kuten juuri seksuaaliterveyttä, vältellään niin paljon?

Tähän kysymykseen en saanut suoraa vastausta. Sain tietää, että jotkut opettajat syrjivät oikeita termejä, mikä heijastuu nuoriin vahvasti. Nuoret saattavat alkaa miettiä, että näillä termeillä puhuminen olisi jotenkin väärää, jonka takia hekin saattavat alkaa kiertää oikeita termejä. Sitten itsestä alkoi tuntua pahalta, ja menimme monta eri seksuaaliterveyden aihetta läpi. Kaikilla oli vaihtelua kokemuksissaan.”

Murrosikä alkaa lapsilla aiempaa aikaisemmin, joten tietoa murrosiän fyysisistä muutoksista on kerrottava riittävän ajoissa. Nuorten kertoman mukaan seksuaalisuudesta aletaan kertoa vasta 5 luokalla, jolloin osalla on jo alkanut fyysiset murrosiän muutokset.

Murrosikä ei kuitenkaan ole pelkkää fyysistä muutosta. Tunteet liittyvät murrosikään hyvin tiiviisti, eikä seurusteluun liittyviä tunteita käsitellä seksuaaliterveysopetuksessa.

Seksuaalisuus ei ole yksinkertainen asia ja seksuaalinen monimuotoisuus on huomioitava opetuksessa (10 % nuorista kuuluu sukupuoli tai seksuaalivähemmistöön). Seksuaalisuuden monimuotoisuuden tiedostaminen ja oikean tiedon antaminen jo alakoulun puolella on lapsen edun mukaista ja terveyttä edistävää.

Aloite: Me allekirjoittaneet haluamme, että Kangasalla selvitetään, miten opetus seksuaaliterveydestä saadaan peruskoulussa sisällöltään ja laadultaan sellaiseksi, että oppilas saa riittävät tiedot fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen liittyvistä muutoksista ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta iänmukaisesti ja laadukkaasti.